Poskytovatelé sociálních služeb na Přešticku

Na této stránce naleznete výběr registrovaných sociálních služeb, které jsou poskytovány na území SO ORP Přeštice nebo jsou pro obyvatele Přešticka dostupné v nejbližším okolí. Každá z uvedených služeb má svá specifika – např. územní působnost, provozní dobu, cílovou skupinu, které své služby poskytuje aj. Po rozkliknutí odkazu na konkrétní službu v tabulce najdete informace poskytovatele služby na jeho webových stránkách. Náhledem do Registru MPSV ČR zjistíte, jaká specifika má daná službu a jak je oficiálně zaregistrována, aby mohla být poskytována.

Další služby s širší působností nebo poskytované v jiných územích, lze rovněž nalézt na portálu MPSV ČR v Registru poskytovatelů sociálních služeb nebo Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji z roku 2019.


Denní stacionáře

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Denní stacionáře jsou svých charakterem zaměřeny na specifické potřeby dětí nebo dospělých osob ve smyslu zdravotního postižení nebo onemocnění. Služba je poskytována za úhradu.

CENTRUM HÁJEK, z.ú.Centrum HájekCENTRUM HÁJEK, z.ú.
ambulantní forma
telefon: 602 555 493, 602 692 763
Registr MPSV ČR
Cimická MichaelaDenní stacionář „KRISTIÁN“
ambulantní forma
telefon: 739 396 339
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy Stacionář Korálek pro osoby s postižením
ambulantní forma
telefon: 604 522 565
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyStacionář Plamínek pro osoby s postižením
ambulantní forma
telefon: 604 522 565
Registr MPSV ČR

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové sociální a současně zdravotní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jednotliví poskytovatelé, kteří službu zajišťují, vždy uvádí, pro jaké osoby a v jaké věkové kategorii je daná služba vhodná a kde se zařízení nachází. Služby jsou poskytovány za úhradu.

Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyDomov Radost pro osoby s postižením
pobytová forma
telefon: 773 683 190
a) Registr MPSV ČR
(pro osoby s poruchou autistického spektra)

b) Registr MPSV ČR
(pro ostatní osoby s postižením)

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba je poskytována za úhradu.

Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyMůj 1+0 Přeštice pro osoby s postižením
pobytová forma
telefon: 773 683 190
Registr MPSV ČR

Intervenční centra

Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu) je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčních centrech mohou být poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. Služba je poskytována zdarma.

Diecézní charita PlzeňIntervenční centrum Plzeňského kraje
terénní, ambulantní forma
nonstop telefon: 777 167 004
Registr MPSV ČR

Krizová pomoc

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Včasně poskytnutá krizová pomoc je poskytována zdarma a umožňuje osobám úspěšněji zvládnout situací, kvůli které krize vznikla.

Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyPlus pro lidi v krizové situaci
terénní, ambulantní forma
telefon: 733 414 421
Registr MPSV ČR
Diecézní charita PlzeňTerénní krizová služba
terénní forma
telefon nonstop: 777 167 004
Registr MPSV ČR

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Jednotlivé poradny mají v popisu uvedeno, na jaký problém se zaměřují (dluhy, práce, zdravotní postižení, domácí násilí, vztahy aj.) a komu je poradenství poskytováno (rodinám s dětmi s postižením, osobám v krizi, seniorům, lidem se sluchovým postižením, obětem trestných činů aj.). Poradenství může být poskytováno ambulantně v prostředí poradny nebo terénně přímo u klienta v jeho domácnosti či jiném dojednaném prostředí. Služba je poskytována zdarma.

Bílý kruh bezpečí, z.s.Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň
terénní, ambulantní forma
telefon: 773 551 311, 734 157 200
Registr MPSV ČR
Člověk v tísni, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.
terénní, ambulantní forma
telefon: 777 367 889
Registr MPSV ČR
Diecézní charita PlzeňPoradna pro cizince
terénní, ambulantní forma
telefon: 731 433 096 (vedoucí poradny, ENG), 731 433 027 (RUS), 731 433 008 (RUS, BLR), 731 433 060 (ENG), 731 591 883 (ENG), 731 591 071 (ENG), 773 271 474 (BGR), 731 591 891 (BGR), 731 433 023 (BGR)
Registr MPSV ČR
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
terénní, ambulantní forma
telefon: 731 632 788
Registr MPSV ČR
Global Partner Péče, z.ú.Global Partner
terénní forma
telefon: 603 586 088
Registr MPSV ČR
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.Organizace pro pomoc uprchlíkům
terénní forma
telefon: +420 604 809 165, +420 730 875 627
Registr MPSV ČR
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČRCentrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj
terénní forma
Telefon: 377 223 157, 773 778 375, 725 874 976
Registr MPSV ČR
Tichý svět, o.p.s.Sociální a právní poradna Tichého světa 
terénní, ambulantní forma
telefon: 607 086 461
Registr MPSV ČR
VIDA z.s.VIDA centrum Plzeň
terénní forma
telefon: 775 585 159
Registr MPSV ČR

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek od pravidelné péče. Odlehčovací služby mohou být poskytovány pobytovou formou (na sjednanou dobu např. v době dovolené pečujících), ambulantně (do zařízení na část dne osoba dochází) nebo terénně, kdy pracovníci služby pomáhají s péčí přímo v domácím prostředí často o osoby chronickým onemocněním upoutaných na lůžko. Sociální služba je poskytována za úhradu.

CENTRUM HÁJEK, z.ú.CENTRUM HÁJEK, z.ú.
ambulantní forma
telefon: 602 555 493, 602 692 763
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyPírko pro osoby s postižením
pobytová forma
telefon: 773 683 190
a) Registr MPSV ČR
(pro osoby s poruchou autistického spektra)
b) Registr MPSV ČR
(pro ostatní osoby s postižením)
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.Domov – odlehčovací služby
terénní forma
telefon: 731 632 788
Registr MPSV ČR
Global Partner Péče, z.ú.Global Partner  
terénní forma
telefon: 603 586 088
Registr MPSV ČR

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba sociální péče poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižen a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při zajištění běžných denních činností a aktivit (péče o vlastní osobu, pomoc v domácnosti, asistence při volnočasových či pracovních aktivitách aj.) Služba je poskytována bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob.

HEWER, z.s.HEWER – osobní asistence pro Plzeňský kraj
terénní forma
telefon: 736 505 558, 274 781 341
Registr MPSV ČR
Oblastní charita KlatovyOsobní asistence
terénní forma
telefon: 376 340 141, 731 433 049
Registr MPSV ČR

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pracovníci terénní pečovatelské služby dojíždí za klientem ve vymezeném čase do domácnosti a pomáhají mu se zajištěním základních k životu nezbytných potřeb (pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, nákupy, pomoc s chodem domácnosti aj.) a zprostředkovávají pravidelný kontakt se společenským prostředím. Služba je poskytována za úhradu.

Město PřešticePečovatelská služba Přeštice
terénní, ambulantní forma
telefon: 77 982 210, 777 357 244
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyJubilata pro osoby potřebující péči Merklín
terénní, ambulantní forma
telefon: 733 614 571 
Registr MPSV ČR
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov  Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
terénní forma
telefon: 774 483 730 (středisko Stodsko), 774 483 701 (ředitelství)
Registr MPSV ČR
DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.Domovinka – pečovatelská služba
terénní forma
telefon: 731 142 252
Registr MPSV ČR
Oblastní charita KlatovyCharitní pečovatelská služba
terénní forma
telefon: 376 340 141, 731 433 049
Registr MPSV ČR

Raná péče

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je rodičů s dítětem postižením poskytována zdarma přímo v domácnosti nebo v ambulantním zařízení.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.Raná péče Čechy
terénní, ambulantní forma
telefon: 251 510 744, 732 918 406
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služebRaná péče Diakonie – Plzeňský kraj
terénní, ambulantní forma
telefon: 235 518 392, 731 445 502
Registr MPSV ČR
Motýl, z.ú.Raná péče
terénní, ambulantní forma
telefon: 725 427 926
Registr MPSV ČR
Raná péče Kuk, z.ú.Raná péče Kuk, z.ú.
terénní forma
telefon: 377 420 035, 724 400 815
Registr MPSV ČR

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba je poskytována zdarma přímo v domácím prostředí rodiny terénně nebo ambulantně v zařízení sociální služby.

CENTRUM HÁJEK z.ú.CENTRUM HÁJEK, z.ú.
ambulantní forma
telefon: 602 555 493, 602 692 763
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyArcha pro rodiny s dětmi
terénní, ambulantní forma
telefon: 733 614 645
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyAdite pro náhradní rodiny
terénní, ambulantní forma
telefon: 731 125 429
Registr MPSV ČR
DOMUS – Centrum pro rodinu, z.s.DOMUS-Centrum pro rodinu
terénní, ambulantní forma
telefon: 733 733 061
Registr MPSV ČR
Komunikujeme o.p.s.Komunikujeme o.p.s. – SAS Plzeň
terénní, ambulantní forma
telefon: 777 263 731
Registr MPSV ČR

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Je poskytována zdarma a v terénní anebo ambulantní formě.

CENRUM HÁJEK, z.ú.CENTRUM HÁJEK, z.ú.
ambulantní forma
telefon: 602 692 763, 602 692 763
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyJdeme dál pro osoby s postižením
terénní, ambulantní forma
telefon: 730 544 244  
Registr MPSV ČR
Ledovec, z.s.Poradenské centrum Ledovec
terénní, ambulantní forma
telefon: 737 003 997
Registr MPSV ČR
Tichý svět, o.p.s.Zvyšování sociálních dovedností
terénní, ambulantní forma
telefon: 607 086 461
Registr MPSV ČR
Tyfloservis, o.p.s.Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Plzeň
terénní, ambulantní forma
telefon: 377 423 596
Registr MPSV ČR

Telefonická krizová pomoc

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba je poskytována zdarma nebo za úhradu běžného telefonického hovoru.

Ledovec, o.p.s.Linka důvěry Ledovec
terénní forma
telefon: 739 055 555, 373 034 455
Registr MPSV ČR

Terénní programy

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba je poskytována zdarma a může být osobám poskytována anonymně.

Člověk v tísni, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.
terénní forma
telefon: 777 367 889
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyTerén pro ohrožené osoby
terénní forma
telefon: 737 651 641
Registr MPSV ČR
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.Organizace pro pomoc uprchlíkům
terénní forma
telefon: +420 604 809 165, +420 730 875 627
Registr MPSV ČR
Spolek Ulice PlzeňTerénní program Ulice
terénní forma
telefon: 725 705 073, pro klienty 720 587 053, 720 996 290
Registr MPSV ČR

Tísňová péče

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba je poskytována za úhradu.

Jsou terénní popřípadě ambulantní služby pomáhající osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Anděl Strážný, z.ú.Anděl Strážný, z.ú.
terénní forma
telefon: Zelená linka 800 603 030 (volání zdarma), 773 745 667, 771 136 415
Registr MPSV ČR

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Tlumočení probíhá nejčastěji do a ze znakového jazyka tak, aby se osoba smyslovým postižením dorozuměla se svým okolím. Tlumočnické služby jsou poskytovány bez úhrady.

Tichý svět, o.p.s.Komunikace bez bariér
terénní, ambulantní forma
telefon: 607 086 461
Registr MPSV ČR

Bydlíte na území SO ORP Přeštice (ve městě Přeštice nebo v obcích Bolkov, Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nebílovy, Netunice, Nezdice, Oplot, Otěšice, Předenice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Štěnovice, Týniště, Útušice, Vlčí) a nenašli jste službu, kterou jste hledali?

Potom kontaktujte prosím Sociální odbor města Přeštice, který Vám pomůže potřebnou sociální službu vyhledat.


Pokud se Vám vyhledávání zdálo komplikované nebo jste objevili nějaké nepřesnosti či jste zjistili, že sociální službu, kterou na území SO ORP Přeštice poskytujete, zde není uvedena, kontaktujte prosím do 30.6.2022 správce webu (CpKP ZČ) prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Děkujeme.

LOGO KPSS - EU