Komunitní plánování sociálních služeb na Přešticku (2020 – 2022)

Komunitní plánování sociálních služeb je cyklický, opakující se proces, v rámci kterého jsou mapovány potřeby občanů a problémy v sociální oblasti na daném území. Cílem je v rámci vytvořeného místního partnerství (obcí, poskytovatelů i uživatelů služeb a dalších subjektů) naplánovat rozvoj sociálních služeb tak, aby odpovídal zjištěným potřebám, místním specifikům a zdrojům, které jsou na rozvoj služeb k dispozici. 

Název projektu: „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku

Datum realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních a navazujících služeb podporujících začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území SO ORP Přeštice zpět do společnosti. Tento cíl bude naplněn prostřednictvím tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Přeštice na období 2023 – 2025 a šířením informací o možnostech využívání sociálních služeb prostřednictvím zpracovaného katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a vytvoření webového portálu o sociální problematice na Přešticku.

Organizační struktura:

Řídící skupina – Dohlíží nad průběhem projektu, připomínkuje výstupy z pracovních skupin, schvaluje komunitní plán, vypořádává veřejné připomínky k návrhu plánu, zajišťuje komunikaci s orgány města. Je složena ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů služeb.

Pracovní skupiny (kulaté stoly) – projednávají nedostatky a možnosti rozvoje sociální oblasti v regionu a  zapojit se do nich mohou zájemci o účast na KPSS z řad poskytovatelů, zadavatelů, uživatelů služeb a odborné i široké veřejnosti. Pracovní skupiny jsou otevřené a může se jich zúčastnit kdokoliv. 

Přibližný harmonogram aktivit projektu:

 • červenec – listopad 2020:
  • informační kampaň – úvodní informace o realizaci KPSS a o možnostech zapojení
  • mapování stávající sociální situace v ORP
 • prosinec 2020/leden 2021:
  • setkání k výstupům z mapování stávající sociální situace
 • leden 2021 – červen 2022:
  • průzkumy potřeb v regionu
  • setkávání pracovních skupin – tvorba SWOT analýzy a vizí, diskuze nad problémy v regionu a hledání vhodných řešení
  • tvorba Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, jeho veřejné připomínkování

Výstupy projektu:

Realizátor KPSS do 30.6.2022: Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, Plzeň, Ondřej Raffel,  CpKP ZČ, e-mail: ondrej.raffel@cpkp.cz, tel.: 775 764 418

Kontaktní osoba na MÚ Přeštice: Petra Fornouzová, kpss@prestice-mesto.cz, tel. 778 410 764


Projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015155 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.